Når du oprettes som klient bliver du bedt om at udfylde nedenstående erklæring.

Denne affotograferes efterfølgende og lægges ind i din journal, som ligger i det krypterede og digitale system:

Terapeut Booking.

Herefter udleveres dokumentet til klienten.

Samtykkeerklæring

Navn …………………………………………………………………………………………………………………………

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………

Fødselsdag/år …………………………………. Telefon: ………………………………………………………………….

Evt. e-mailadresse ………………………………………………………………………………………………………………………….

Undertegnede er informeret om, at de oplysninger jeg afgiver, journalføres og opbevares med henblik på dels opfyldelse af behandlerens jorunalpligt, dels for at lette behandlingerne ved, at oplysningerne samles ét sted. Jeg giver samtidig tilladelse til, at nedenstående behandler har min tilladelse til at kontakte mig i forbindelse med eventuelle undersøgelser/forskningsprojekter eller lignende, med det formål at belyse behandlingsindsatsens virkning/anvendelsesmuligheder/begrænsninger.

Dato: ________________ Underskrift ________________________________________________

 

Der gøres opmærksom på, at den registrerede har rettigheder, jf. persondataforordningen. Disse rettigheder er uddybende beskrevet på næste side. Behandlerstempel: http://danske-akupunktoerer.dk/Forakupunktører/DA´sregelsætforakupunkturpraksis/Samtykkeerklæring/

6. DINE RETTIGHEDER

6.1. Generelt Hvis du ønsker at få adgang til dine data, få dem rettet eller slettet, eller gøre indsigelse mod vores databehandling, undersøger vi om det er muligt og giver dig svar på din henvendelse så hurtigt som muligt og senest en måned efter vi har modtaget din henvendelse.

6.2. Du har ret til at få adgang til dine persondata Du har til en enhver tid ret til at få oplyst, hvilke data vi behandler om dig, hvor de stammer fra, og hvad vi anvender dem til. Du kan også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, og hvem, der modtager data om dig, i det omfang vi videregiver data i Danmark og i udlandet. Hvis du anmoder om det, kan vi give dig adgang til de data, vi behandler om dig. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

6.3. Du har ret til at få unøjagtige persondata rettet eller slettet. Hvis du mener, at de persondata, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. Hvis oplysningerne er underlagt journalpligt, vil vores rettelse i givet fald bestå i en tilføjelse og ikke en sletning. I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine persondata. Det gælder fx, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage. Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine persondata, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

6.4. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine persondata.

6.5. Du har i visse tilfælde ret til at få dine data udleveret Du har ret til at modtage de persondata, du har stillet til rådighed for os, og dem, vi har indhentet om dig hos andre aktører på baggrund af dit samtykke. Hvis vi behandler data om dig som led i en kontrakt, hvor du er part, kan du også få tilsendt dine data. Du har også ret til at overføre disse persondata til en anden tjenesteudbyder.

6.6. Du har ret til at klage til Datatilsynet [Navn firma] er (som dataansvarlig) underlagt persondatalovgivningens (herunder EU’s persondataforordningen og national persondatalovgivning) bestemmelser om be-handling af personlige oplysninger.

Oplever du en krænkelse af dit privatliv under brug af vores websted eller ved anden in-eraktion, kan du klage til Datatilsynet på:

Datatilsynet Borgergade 28, 5.

1300 København K

Telefon: 33 19 32 00

Fax: 33 19 32 18

Mail: dt@datatilsynet.dk www.datatilsynet.dk